^Do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Skład redakcji

Regulamin publikowana

Do pobrania

Dla autorów

 

Prace publikowane są w języku angielskim oraz polskim. W artykułach przygotowanych w języku polskim, tytuł, streszczenie, słowa kluczowe, nagłówki i legendy tabel oraz podpisy rycin powinny być też przygotowane w języku angielskim.

Autorzy proszeni są o nadsyłanie pracy w dwóch wersjach. W pierwszej wersji (plik zatytułowany "not blind") powinna znajdować się kompletna wersja pracy (ze stroną tytułową), z kolei z drugiej wersji pracy (plik "blind") powinny zostać usunięte wszystkie dane pozwalające na zidentyfikowanie Autorów pracy.

Prace należy nadsyłać drogą elektroniczną na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Praca powinna być napisana czcionką Times New Roman 12 z interlinią 1,5 i zapisana w formacie pliku .doc/.docx. Marginesy 2,5 cm. Kolejne strony należy ponumerować na górze strony, poczynając od strony tytułowej. Tekst powinien być przygotowany w formacie A4, nie powinien być adjustowany.

Skróty powinny być wprowadzone przy pierwszym użyciu i następnie konsekwentnie stosowane w pracy. W tekście należy używać międzynarodowych nazw leków. Wszystkie wskaźniki muszą być prezentowane w jednostkach przyjętych przez Międzynarodowy Układ Miar (SI).

Objętość pracy oryginalnej nie powinna przekraczać 5000 słów (tekst główny); objętość prac poglądowych nie powinna przekraczać 8000 słów łączne z piśmiennictwem.

Autorzy prac z udziałem ludzi powinni uzyskać zgodę odpowiedniej Komisji Bioetycznej na przeprowadzenie badań (eksperymenty powinny być przeprowadzone zgodnie z Deklaracją Helsińską). Badani powinni wyrazić pisemną zgodę na udział w badaniu, a w przypadku badanych poniżej 18 roku życia zgodę wyrażają rodzice/opiekunowie. Autorzy pracy wykorzystujących zdjęcia badanych osób (pozwalających na identyfikację osoby) muszą uzyskać pisemną zgodą na upublicznienie wizerunku badanego (ochrona danych osobowych). W metodyce badań należy zamieścić stosowne informacje dotyczące spełnienia wymogów etycznych.

Autorzy wykorzystujący w swojej pracy materiały wcześniej opublikowane (tabele, ryciny itp) muszą uzyskać pisemną zgodę wydawcy/posiadacza praw autorskich na wykorzystanie danych chronionych prawem autorskim w swojej publikacji. Stosowana deklaracja i informacja powinna się znaleźć w sekcji podziękowania (acknowledgement) oraz w opisie tabeli/ryciny itp. w tekście pracy (np. rycina z "podać źródło").

 

PRZYGOTOWANIE EDYCYJNE PRACY

Na stronie tytułowej należy podać:

·           Typ pracy,

·           Tytuł pracy w języku polskim i angielskim,

·           Pełne imię i nazwisko Autorów oraz dokładną afiliację Autorów

·           Skrócony tytuł pracy (running head)

·           Dane autora odpowiedzialnego za korespondencję (imię i nazwisko, adres, e-mail, telefon).

 

Na drugiej stronie należy podać:

Streszczenie w języku polskim i angielskim

Słowa kluczowe w języku polskim i angielskim – nie więcej niż 5 i zgodnie z Index Medicus Subject Headings (MESH). Słowa kluczowe nie powinny znajdować się w tytule pracy.

Streszczenie powinno być strukturyzowane (cel, metody, wyniki wnioski) dla prac oryginalnych winno zawierać od 200 do 250 słów dla prac poglądowych – od 100 do 150 słów.

Tekst pracy

Tekst pracy oryginalne powinien być podzielony na następujące rozdziały (wytłuszczona czcionka): wstęp, metodyka badań, wyniki, dyskusja, podziękowania, piśmiennictwo. Możliwe jest wprowadzone podrozdziałów (kursywa). Metody badań i analiz statystycznych powinny być dokładnie opisane, umożliwiając powtórzenie zrealizowanych badań. Nie należy duplikować wyników badań w tekście pracy oraz w tabelach/rycinach. W tekście pracy należy zaznaczyć miejsce tabel i rycin (***Tabela 1 tutaj***).

Tabele, ryciny, zdjęcia

Tabele i ryciny powinny zostać umieszczone na końcu pracy (po piśmiennictwie). Dane prezentowane w tabelach i rycinach powinny być klarownie przedstawione, nie wymagając od czytelnika sięgania do tekstu pracy. Wszystkie skróty użyte w tabeli/rycinie powinny być wyjaśnione w legendzie pod tabelą lub w nagłówku tabeli/podpisie ryciny. Numeracja tabel i ryciny powinna być przy użyciu cyfr arabskich. Zdjęcia powinny być przesłane w osobnych plikach w formacie *.jpg lub *.pdf (gęstość co najmniej 300 dpi).

Podziękowania

W tej sekcji można wyrazić podziękowania osobom które pomagały w przygotowaniu pracy/badań a nie spełniają kryterium autorstwa. W tej sekcji należy wskazać źródło finansowania badań oraz ewentualny konflikt interesów. Jeżeli Autorzy nie deklarują żadnego konfliktu interesów należy również umieścić w tekście odpowiednie stwierdzenie.

Piśmiennictwo

W tekście pracy powołanie się na cytowaną pracę należy zaznaczyć w nawiasie kwadratowym np. [1]. W przypadku powoływania się na autorów pracy cytowanie umieszcza się bezpośrednio po nazwisku Autora (bez inicjału imienia) danej pracy. W spisie piśmiennictwa należy umieścić jedynie prace które zostały zacytowane w tekście pracy. Opisy bibliograficzne, numerowane cyframi arabskimi i uszeregowane w kolejności cytowania publikacji (a nie w kolejności alfabetycznej). Każdą pozycję piśmiennictwa należy zapisywać od nowego wiersza. Numer kolejny opisu bibliograficznego, podany w nawiasie kwadratowym, musi odpowiadać kolejności powoływania się na publikację w tekście opracowania. W publikacji należy stosować zalecany w naukach medycznych system vancouverski cytowań. Opis bibliograficzny artykułu powinien zawierać: nazwisko autora/autorów, inicjał/inicjały   imienia/imion, tytuł artykułu (jeśli autorów jest nie więcej niż sześciu, należy wymienić wszystkich, jeśli siedmiu i więcej, należy podać trzech pierwszych z dopiskiem „et al.”), nazwę czasopisma w przyjętym skrócie, rok wydania, numer tomu, woluminu, stron, numer DOI (jeżeli praca go posiada). Opis bibliograficzny powinien kończyć się kropką. Tytuł artykułu w języku innym niż angielski autor powinien przetłumaczyć na język angielski, a w nawiasie kwadratowym podać język oryginału.

 

Przykłady:

 

Książka:

Maramorosch K, Shope RE. Invertebrate Immunity. Academic Press. New York, San Francisco, London 1976.

Heinemann K. (ed.). Sport clubs in various European countries. Karl Hofmann, Schorndorf 1999.

Rozdział w książce:

McKirnan MD, Froelicher VF, General principles of exercise testing. In: Exercise testing and exercise prescription for special cases. Skinner JS (ed.), Lea & Febiger, Philadelphia 1993; 3-28.

Orkiszewska A. Badania u chorych chirurgicznych. W:  Chirurgia dla pielęgniarek. Rowiński W, Dziak A (red.), Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999; 48-72.

Artykuł w czasopiśmie

Kessel A, Bamberger E, Toubi E. Tacrolimus in the treatment of severe chronic idiopathic urticaria: an open-label prospective study. J. Am. Acad. Dermatol. 2005; 52: 145–148.

 

 

Archiwum

 

 

Spis artykułów:

Profilaktyka Zespołu Stopy Cukrzycowej
Kazimiera Zdziebło, Renata Stępień, Grażyna Wiraszka

Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc
Ewelina Dziedzic

Poszanowanie godności pacjentów umierających.
Anna Krátká, Adriana Benešová
Osobowość stresowa (typ D), a strategie zmagania się z chorobą nowotworową
Grażyna Kozak

 Zdrowie i potencjał zawodowy pielęgniarek, a zjawisko odchodzenia od zawodu

Ewa Makieła, Bożena Zboina, Grażyna Nowak-Starz, Kazimiera Zdziebło, Halina Król

Wybrane aspekty zarządzania strategicznego szpitala

Grażyna Dugiel, Jolanta Kuzka

 

 


 

 

 

Spis artykułów:
Wiedza młodzieży licealnej na temat palenia tytoniu jako czynnika ryzyka raka płuc i jego terapii 
Renata Stępień, Kazimiera Zdziebło, Grażyna Wiraszka, Bożena Zboina, Katarzyna Sławek

Postawy zdrowotne i zachowania chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, a ich wiek.
Małgorzata Cichońska, Dorota Maciąg, Urszula Pypeć, Joanna Wasilewska

Poziom wiedzy i umiejętności wybranych formacji mundurowych w zakresie udzielania pierwszej pomocy
w stanach nagłego zagrożenia życia.

Dorota Maciąg, Ewa Kocot, Małgorzata Cichońska, Monika Borek

Stres zawodowy jako czynnik determinujący jakość życia w opinii pielęgniarek.
Kazimiera Zdziebło, Bożena Zboina, Stępień Renata, Agnieszka Mędrykowska

Ballistic simulation on direct effects of small arms projectiles on human bone tissue Ludvík Juříček, Norbert Moravanský

Sposoby radzenia sobie z bólem przez osoby z dyskopatią
Małgorzata Cichońska, Dorota Maciąg, Ewa Machała

Wydawca

Wydawca/Publisher

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.

27-400 Ostrowiec Św., ul. Akademicka 12

tel./fax 41 263 21 10

www.wsbip.edu.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Skład redakcji

Komitet Redakcyjny/Editorial Committee

Redaktor naczelny/Editior-in-chief: Bożena Zboina

Zastępca redaktora naczelnego/Deputy Editor-in-chief:  Marcin Maciejczyk

Sekretarz redakcji/Secretariat:  Barbara Bakalarz-Kowalska

 

Rada Naukowa/Editorial Board

Martina Cichá (Czech Republic)

 Galyna Kraychynska (Ukraine)

Barbara Kałdon (Poland)

Anna Marchewka (Poland)

Helena Kadučáková (Slovakia)

Grażyna  Nowak-Starz (Poland)

Mirosław Jarosz (Poland)

Teresa B. Kulik (Poland)

Stanisław Zaborniak (Poland)

Wiesław Kowalski (Poland)

 

Redaktorzy tematyczni/Section Editors

Halina Król

Marcin Maciejczyk

Anna Pacian

Barbara Ślusarska

 

Redaktor statystyczny/Statistics Editor

Eliza Różycka

 

Redaktorzy językowi/Language Editors

Język polski: Aneta Pierścińska-Maruszewska

Język angielski: Agata Sowińska

 

Redaktor techniczny/Technical Editors

Marek Gawlik

 

Opracowanie graficzne, skład i łamanie/Computer formating

Marek Gawlik

 

Adres Redakcji/ Correspondence

27-400 Ostrowiec Św. ul. Akademicka 12

tel. 41 260 40 47

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wydawca/Publisher

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.

27-400 Ostrowiec Św., ul. Akademicka 12

tel./fax 41 263 21 10

www.wsbip.edu.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Copyright © 2013. Polish Jurnal of Health and Fitness Rights Reserved.


Facebook twitter skype youtube digg