^Do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Skład redakcji

Regulamin publikowana

Do pobrania

Dla autorów

 

Prace publikowane są w języku angielskim oraz polskim. W artykułach przygotowanych w języku polskim, tytuł, streszczenie, słowa kluczowe, nagłówki i legendy tabel oraz podpisy rycin powinny być też przygotowane w języku angielskim.

Autorzy proszeni są o nadsyłanie pracy w dwóch wersjach. W pierwszej wersji (plik zatytułowany "not blind") powinna znajdować się kompletna wersja pracy (ze stroną tytułową), z kolei z drugiej wersji pracy (plik "blind") powinny zostać usunięte wszystkie dane pozwalające na zidentyfikowanie Autorów pracy.

Prace należy nadsyłać drogą elektroniczną na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Praca powinna być napisana czcionką Times New Roman 12 z interlinią 1,5 i zapisana w formacie pliku .doc/.docx. Marginesy 2,5 cm. Kolejne strony należy ponumerować na górze strony, poczynając od strony tytułowej. Tekst powinien być przygotowany w formacie A4, nie powinien być adjustowany.

Skróty powinny być wprowadzone przy pierwszym użyciu i następnie konsekwentnie stosowane w pracy. W tekście należy używać międzynarodowych nazw leków. Wszystkie wskaźniki muszą być prezentowane w jednostkach przyjętych przez Międzynarodowy Układ Miar (SI).

Objętość pracy oryginalnej nie powinna przekraczać 5000 słów (tekst główny); objętość prac poglądowych nie powinna przekraczać 8000 słów łączne z piśmiennictwem.

Autorzy prac z udziałem ludzi powinni uzyskać zgodę odpowiedniej Komisji Bioetycznej na przeprowadzenie badań (eksperymenty powinny być przeprowadzone zgodnie z Deklaracją Helsińską). Badani powinni wyrazić pisemną zgodę na udział w badaniu, a w przypadku badanych poniżej 18 roku życia zgodę wyrażają rodzice/opiekunowie. Autorzy pracy wykorzystujących zdjęcia badanych osób (pozwalających na identyfikację osoby) muszą uzyskać pisemną zgodą na upublicznienie wizerunku badanego (ochrona danych osobowych). W metodyce badań należy zamieścić stosowne informacje dotyczące spełnienia wymogów etycznych.

Autorzy wykorzystujący w swojej pracy materiały wcześniej opublikowane (tabele, ryciny itp) muszą uzyskać pisemną zgodę wydawcy/posiadacza praw autorskich na wykorzystanie danych chronionych prawem autorskim w swojej publikacji. Stosowana deklaracja i informacja powinna się znaleźć w sekcji podziękowania (acknowledgement) oraz w opisie tabeli/ryciny itp. w tekście pracy (np. rycina z "podać źródło").

 

PRZYGOTOWANIE EDYCYJNE PRACY

Na stronie tytułowej należy podać:

·           Typ pracy,

·           Tytuł pracy w języku polskim i angielskim,

·           Pełne imię i nazwisko Autorów oraz dokładną afiliację Autorów

·           Skrócony tytuł pracy (running head)

·           Dane autora odpowiedzialnego za korespondencję (imię i nazwisko, adres, e-mail, telefon).

 

Na drugiej stronie należy podać:

Streszczenie w języku polskim i angielskim

Słowa kluczowe w języku polskim i angielskim – nie więcej niż 5 i zgodnie z Index Medicus Subject Headings (MESH). Słowa kluczowe nie powinny znajdować się w tytule pracy.

Streszczenie powinno być strukturyzowane (cel, metody, wyniki wnioski) dla prac oryginalnych winno zawierać od 200 do 250 słów dla prac poglądowych – od 100 do 150 słów.

Tekst pracy

Tekst pracy oryginalne powinien być podzielony na następujące rozdziały (wytłuszczona czcionka): wstęp, metodyka badań, wyniki, dyskusja, podziękowania, piśmiennictwo. Możliwe jest wprowadzone podrozdziałów (kursywa). Metody badań i analiz statystycznych powinny być dokładnie opisane, umożliwiając powtórzenie zrealizowanych badań. Nie należy duplikować wyników badań w tekście pracy oraz w tabelach/rycinach. W tekście pracy należy zaznaczyć miejsce tabel i rycin (***Tabela 1 tutaj***).

Tabele, ryciny, zdjęcia

Tabele i ryciny powinny zostać umieszczone na końcu pracy (po piśmiennictwie). Dane prezentowane w tabelach i rycinach powinny być klarownie przedstawione, nie wymagając od czytelnika sięgania do tekstu pracy. Wszystkie skróty użyte w tabeli/rycinie powinny być wyjaśnione w legendzie pod tabelą lub w nagłówku tabeli/podpisie ryciny. Numeracja tabel i ryciny powinna być przy użyciu cyfr arabskich. Zdjęcia powinny być przesłane w osobnych plikach w formacie *.jpg lub *.pdf (gęstość co najmniej 300 dpi).

Podziękowania

W tej sekcji można wyrazić podziękowania osobom które pomagały w przygotowaniu pracy/badań a nie spełniają kryterium autorstwa. W tej sekcji należy wskazać źródło finansowania badań oraz ewentualny konflikt interesów. Jeżeli Autorzy nie deklarują żadnego konfliktu interesów należy również umieścić w tekście odpowiednie stwierdzenie.

Piśmiennictwo

W tekście pracy powołanie się na cytowaną pracę należy zaznaczyć w nawiasie kwadratowym np. [1]. W przypadku powoływania się na autorów pracy cytowanie umieszcza się bezpośrednio po nazwisku Autora (bez inicjału imienia) danej pracy. W spisie piśmiennictwa należy umieścić jedynie prace które zostały zacytowane w tekście pracy. Opisy bibliograficzne, numerowane cyframi arabskimi i uszeregowane w kolejności cytowania publikacji (a nie w kolejności alfabetycznej). Każdą pozycję piśmiennictwa należy zapisywać od nowego wiersza. Numer kolejny opisu bibliograficznego, podany w nawiasie kwadratowym, musi odpowiadać kolejności powoływania się na publikację w tekście opracowania. W publikacji należy stosować zalecany w naukach medycznych system vancouverski cytowań. Opis bibliograficzny artykułu powinien zawierać: nazwisko autora/autorów, inicjał/inicjały   imienia/imion, tytuł artykułu (jeśli autorów jest nie więcej niż sześciu, należy wymienić wszystkich, jeśli siedmiu i więcej, należy podać trzech pierwszych z dopiskiem „et al.”), nazwę czasopisma w przyjętym skrócie, rok wydania, numer tomu, woluminu, stron, numer DOI (jeżeli praca go posiada). Opis bibliograficzny powinien kończyć się kropką. Tytuł artykułu w języku innym niż angielski autor powinien przetłumaczyć na język angielski, a w nawiasie kwadratowym podać język oryginału.

 

Przykłady:

 

Książka:

Maramorosch K, Shope RE. Invertebrate Immunity. Academic Press. New York, San Francisco, London 1976.

Heinemann K. (ed.). Sport clubs in various European countries. Karl Hofmann, Schorndorf 1999.

Rozdział w książce:

McKirnan MD, Froelicher VF, General principles of exercise testing. In: Exercise testing and exercise prescription for special cases. Skinner JS (ed.), Lea & Febiger, Philadelphia 1993; 3-28.

Orkiszewska A. Badania u chorych chirurgicznych. W:  Chirurgia dla pielęgniarek. Rowiński W, Dziak A (red.), Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999; 48-72.

Artykuł w czasopiśmie

Kessel A, Bamberger E, Toubi E. Tacrolimus in the treatment of severe chronic idiopathic urticaria: an open-label prospective study. J. Am. Acad. Dermatol. 2005; 52: 145–148.

 

 

Archiwum

 

2019

 

Spis artykułów:

 

Wydolność funkcjonalna i poznawcza pacjentów przebywających w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym

Agnieszka Kieliszek, Dorota Maciąg, Małgorzata Cichońska, Monika Borek


Jakość życia osób chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc.

Małgorzata Cichońska, Dorota Maciąg, Monika Borek, Iwona Baranowska


Masa ciała dzieci klas IV-VI a ich aktywność fizyczna

 

Agnieszka Michalska, Małgorzata Cichońska, Karolina Cichońska, Wioletta Matras – Sławińska


Możliwości podejmowania turystyki aktywnej w ramach zachowań zdrowotnych przez seniorów w regionie świętokrzyskim

 

Karolina Cichońska, Agnieszka Michalska, Małgorzata Cichońska


Rola MCSM w przygotowaniu studentów pielęgniarstwa do pracy zawodowej

 

Jolanta Kuzka, Sylwester Scisłowicz


Ocena stanu wiedzy pacjentów z nadciśnieniem tętniczym na temat swojej chorobyOcena stanu wiedzy pacjentów z nadciśnieniem tętniczym na temat swojej choroby

 

 

Wioletta Krawczyk, Małgorzata Banaś


 

 

2018

 

Spis artykułów:

 

Opinie pielęgniarek na temat stresu zawodowego i czynników determinujących

Agnieszka Rutkowska, Bożena Zboina, Kazimiera Zdziebło, Edyta Górka


Osobowość stresowa (typ D) a strategie zmagania się z chorobą nowotworową.

Grażyna Kozak


 Analiza cięć cesarskich w latach 2012-2017 według klasyfikacji Robsona

 

Grażyna Dugiel, Katarzyna Kucharska, Jolanta Kuzka


Zaburzenia depresyjne - ujęcie teoretyczne

 

Grażyna Dugiel


 Ocena bólu pooperacyjnego jako element monitorowania stanu chorego po zabiegu operacyjnym

 Monika Borek, Agata Szurlej1, Dorota Maciag, Małgorzata Cichońska


 Czynniki ryzyka zawału serca – świadomość pacjentów hospitalizowanychCzynniki ryzyka zawału serca – świadomość pacjentów hospitalizowanych

 

Katarzyna Kucharska, Katarzyna Czubak, Grażyna Dugiel, Jolanta Kuzka


 


 

 

 

Spis artykułów:

Wybrane czynniki warunkujące częstość podejmowania kontroli stomatologicznej w grupie dorosłych osób pracujących
Grzegorz Józef Nowicki, Barbara Ślusarska, Anna Sykut, Katarzyna Kocka, Agnieszka Bartoszek, Magdalena Młynarska, Marzena Kotus

Wiedza pacjentów z nadciśnieniem Tętniczym na temat choroby i jej leczenia
Dorota Maciąg, Anna Bartosik , Małgorzata Cichońska

Styl życia rodziny w aspekcie narażenia na rozwój nieprawidłowej masy ciała dzieci
Anna Pacian, Teresa B.Kulik, Janusz Kocki, Bożena Zboina, Ewa Kawiak-Jawor, Monika Kaczoruk


Ocena poziomu wiedzy rodziców i opiekunów na temat choroby dzieci hospitalizowanych z powodu nieżytów żołądkowo-jelitowychrodziców i opiekunów na temat choroby dzieci hospitalizowanych z powodu nieżytów żołądkowo-jelitowych
Cichońska Małgorzata, Maciąg Dorota, Zielińska Barbara, Pypeć Urszula

Ocena bólu pooperacyjnego jako element monitorowania stanu chorego po zabiegu operacyjnymOcena bólu pooperacyjnego jako element monitorowania stanu chorego po zabiegu operacyjnym

 Monika Borek, Agata Szurlej, Dorota Maciag, Małgorzata Cichońska

 

Zakażenia wertykalne wirusami przenoszonymi drogą krwi: HIV, HBV, HCV

Grażyna Nowak–Starz, Marta Siwek

 

 

 

Spis artykułów:

Profilaktyka Zespołu Stopy Cukrzycowej
Kazimiera Zdziebło, Renata Stępień, Grażyna Wiraszka

Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc
Ewelina Dziedzic

Poszanowanie godności pacjentów umierających.
Anna Krátká, Adriana Benešová
Osobowość stresowa (typ D), a strategie zmagania się z chorobą nowotworową
Grażyna Kozak Zdrowie i potencjał zawodowy pielęgniarek, a zjawisko odchodzenia od zawodu

Ewa Makieła, Bożena Zboina, Grażyna Nowak-Starz, Kazimiera Zdziebło, Halina Król

Wybrane aspekty zarządzania strategicznego szpitala

Grażyna Dugiel, Jolanta Kuzka

 

 


 

 

 

Spis artykułów:
Wiedza młodzieży licealnej na temat palenia tytoniu jako czynnika ryzyka raka płuc i jego terapii 
Renata Stępień, Kazimiera Zdziebło, Grażyna Wiraszka, Bożena Zboina, Katarzyna Sławek

Postawy zdrowotne i zachowania chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, a ich wiek.
Małgorzata Cichońska, Dorota Maciąg, Urszula Pypeć, Joanna Wasilewska

Poziom wiedzy i umiejętności wybranych formacji mundurowych w zakresie udzielania pierwszej pomocy
w stanach nagłego zagrożenia życia.

Dorota Maciąg, Ewa Kocot, Małgorzata Cichońska, Monika Borek

Stres zawodowy jako czynnik determinujący jakość życia w opinii pielęgniarek.
Kazimiera Zdziebło, Bożena Zboina, Stępień Renata, Agnieszka Mędrykowska

Ballistic simulation on direct effects of small arms projectiles on human bone tissue Ludvík Juříček, Norbert Moravanský

Sposoby radzenia sobie z bólem przez osoby z dyskopatią
Małgorzata Cichońska, Dorota Maciąg, Ewa Machała

Wydawca

Wydawca/Publisher

 

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.

27-400 Ostrowiec Św., ul. Akademicka 12

tel./fax 41 263 21 10

www.wsbip.edu.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Skład redakcji

Komitet Redakcyjny/Editorial Committee

Redaktor naczelny/Editior-in-chief: Bożena Zboina

Zastępca redaktora naczelnego/Deputy Editor-in-chief:  Barbara Ślusarska

Sekretarz redakcji/Secretariat:  Barbara Bakalarz-Kowalska

Rada Naukowa/Editorial Board

Martina Cichá (Czech Republic)

Galyna Kraychynska (Ukraine)

Barbara Kałdon (Poland)

Anna Marchewka (Poland)

Helena Kadučáková (Slovakia)

Grażyna  Nowak-Starz (Poland)

Mirosław Jarosz (Poland)

Teresa B. Kulik (Poland)

Stanisław Zaborniak (Poland)

Wiesław Kowalski (Poland)

Petro Pokotylo (Ukraine)

Redaktorzy tematyczni/Section Editors

Halina Król

Marcin Maciejczyk

Anna Pacian

Redaktor statystyczny/Statistics Editor

Eliza Różycka

Redaktorzy językowi/Language Editors

Język polski: Aneta Pierścińska-Maruszewska

Język angielski: Agnieszka Kwiatkowska

Redaktor techniczny/Technical Editors

Marek Gawlik

Opracowanie graficzne, skład i łamanie/Computer formating

Marek Gawlik

Adres Redakcji/ Correspondence

Redakcja "Polish Journal of Health and Fitness"

 Katedra Pielęgniarstwa WSBiP

 27-400 Ostrowiec Św. ul. Akademicka 12

tel. 41 260 40 47

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wydawca/Publisher

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.

27-400 Ostrowiec Św., ul. Akademicka 12

tel./fax 41 263 21 10

 www.wsbip.edu.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Copyright © 2013. Polish Jurnal of Health and Fitness Rights Reserved.


Facebook twitter skype youtube digg